POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

Dret d'informació

A l'efecte del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i a la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), s'informa l'usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per CASSIN ASSESSORS, S.L. i sota la seua responsabilitat amb les dades personals que ens poguera facilitar durant la navegació pel nostre Lloc web ja bé siga en el moment del seu registre o quan remeta un missatge de correu electrònic.

Responsable de tractament

  • Denominació social: CASSIN ASSESSORS, S.L.

  • CIF: B12516993

  • Domicili social: C/ OCTAVI TEN I ORENGA 31 BAJO, 12600 – LA VALL D UIXO (CASTELLON)

  • Telèfon: 964665009

  • Correu electrònic a l'efecte de comunicació:: info@cassinasesores.es

  • Dades de contacte Delegat de Protecció de Dades: Telèfon: 964665009 Correu electrònic: olga@cassinasesores.es.

Finalitat del tractament

Li indiquem que la finalitat del tractament de les seues dades és la descrita en cadascun dels formularis establits en la pàgina web en els quals vosté ens facilita les seues dades.

Legitimació

Article 6.1.a) del RGPD. L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals per a un o diversos fins específics.

Conservació i tractament de les dades

Les seues dades seran conservades durant el temps necessari per a atendre la seua sol·licitud, sempre que no ens indique el contrari exercint el seu dret de supressió, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que pogueren derivar del compliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recaptades. En cas de ser necessari, CASSIN ASSESSORS, S.L. cancel·larà o rectificarà les dades quan resulten inexactes, incomplets o hagen deixat de ser necessaris per a la seua finalitat, de conformitat amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Mentres no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Les dades facilitades no seran cedits a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal.

CASSIN ASSESSORS, S.L. no elaborarà cap mena de “perfil”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de perfils.

D'acord amb el que establix la Llei 34/2002, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, sol·licitarem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Vosté té dret a oposar-se i/o retirar el consentiment al tractament de les dades indicades anteriorment, si és el cas, i en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada, mitjançant notificació al responsable del tractament en la/s direcció/és indicada/s.

Mesures tècniques i organitzatives

CASSIN ASSESSORS, S.L. adopta les mesures tècniques, controls i procediments de caràcter físic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seues dades i garantir la seua privacitat. No obstant això, no assumix cap responsabilitat pels danys i perjuís derivats d'alteracions que tercers puguen causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha sigut format i té coneixement de les seues obligacions en relació amb els tractaments de dades personals.

En el cas dels contractes que subscrivim amb els nostres proveïdors incloem clàusules en les quals se'ls exigix mantindre el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als quals hagen tingut accés en virtut de l'encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i servicis de tractament de les dades personals.

Totes estes mesures de seguretat són revisades de manera periòdica per a garantir la seua adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existix cap sistema de seguretat que siga impenetrable pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es vera compromesa a conseqüència d'una bretxa de seguretat, prendrem les mesures adequades per a investigar l'incident, notificar-lo a l'Autoritat de Control i, si és el cas, a aquells usuaris que s'hagueren pogut veure afectats perquè prenguen les mesures adequades.

Drets

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte del tractament, davant el responsable del tractament en l'adreça anteriorment esmentada, o per correu electrònic a info@cassinasesores.es, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent, o directament davant el delegat de protecció de dades. En cas que no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en materia Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.Obri xat
1
Hola
En què podem ajudar-te?